Tag: ձեռագիր

Լրացրու պատկերը

Լրացրու պատկերը

Անհրաժեշտ է ներբեռնել ու տպել առաջադրանքը։ Երեխան պետք է տրված օրինակի հիման վրա լրացնի պատկերները։ Առաջադրանքը զարգացնում է երեխայի ձեռքի ...

Կարդացեք նաև