Tag: հոգեբանություն

Լրացրու նկարը

Լրացրու նկարը

Ներբեռնեք, տպեք և երեխային տվեք այս գլխի ուրվագծերը։ Երեխան պետք է լրացնի դեմքերը՝ աչքերի, բերանի միջոցով դրանց հաղորդելով տարբեր հուզական արտահայտություններ։  

Page 1 of 3 1 2 3

Կարդացեք նաև