image_print

Tag: թիթեռնիկ

Ապլիկացիա «Թիթեռնիկ»

Այսօր գունավոր թղթերից կկատարենք ապլիկացիա՝ թիթեռնիկ։ Անհրաժեշտ են՝ գրասենյակային թուղթ, որի վրա կսոսնձվի թիթեռը, գունավոր թղթեր, գունավոր ամսագրերի թղթեր, սոսինձ։ ...

Օրիգամի «Թիթեռ»

Մի քանի րոպեում հասարակ թղթից կարելի է ստանալ գեղեցիկ թիթեռ։ Ձեզ ենք ներկայացնում օրիգամի մեթոդով թիթեռնիկ պատրաստելու քայլ-առ-քայլ հերթականությունը։ 1. ...

Նոր հոդվածներ

Պատահական հոդված