Tag: դպրոց

Լրացրու պատկերը

Լրացրու պատկերը

Անհրաժեշտ է ներբեռնել ու տպել առաջադրանքը։ Երեխան պետք է տրված օրինակի հիման վրա լրացնի պատկերները։ Առաջադրանքը զարգացնում է երեխայի ձեռքի ...

Դասացուցակներ

Դասացուցակներ

Սիրելի դպրոցական, քեզ ենք ներկայացնում գեղեցիկ դասացուցակների շաբլոններ, որոնք պարզապես անհրաժեշտ է ներբեռնել, տպել և վրան գրել դասացուցակը։ 

Կարդացեք նաև